Zásady ochrany osobních údajů


S ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (známého jako „GDPR“) s účinností od 25.05.2018 a ve spojení s povinnostmi při správě a zpracování osobních údajů, dále uvádíme jak s Vašimi osobními údaji zacházíme:


Jaké termíny se při aplikaci GDPR používají

 • - Zpracováním osobních údajů (OÚ) je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji.
 • - Správce údajů je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která spravuje nebo zpracovává OÚ.
 • - Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, která pro správce zpracovává OÚ (např. účetní, marketingová firma, atd.).
 • - Souhlas se zpracováním osobních údajů je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt dává svolení se zpracováním svých OÚ.
 • - Rodičovský souhlas - zpracování OÚ dětí mladších 16 (15 po schválení ČR) let je možné pouze se souhlasem zákonného zástupce
 • - Porušení zabezpečení OÚ je protiprávní nebo náhodné zničení, ztráta, změna nebo poskytnutí OÚ.
 • - Dozorový úřad je u nás Úřad pro ochranu osobních údajů.

Základní principy zacházení s osobními údaji

 • - Princip odpovědnosti = jen a pouze správce a nikdo jiný je odpovědný za dodržení zásad zpracování OÚ v souladu s GDPR a zároveň správce je povinen soulad s GDPR doložit.
 • - Princip přístupu založeného na riziku = správce je povinen od začátku a neustále brát na vědomí a vyhodnocovat míru rizika při sběru a zpracování OÚ

Zásady zpracování osobních údajů které dodržuji

 • - Zákonnost – nezpracovávám osobní údaje v rozporu se zákonem. Vždy máme konkrétní a přesně vymezený důvod (buď pro splnění právní povinnosti, anebo pro splnění smlouvy nebo opatření před přijetím smlouvy; pro účely oprávněných zájmů správce; či s uděleným souhlasem subjektu údajů).
 • - Korektnost a transparentnost – podrobně Vás jako Subjekty osobních údajů informuji o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji zacházíme
 • - Účelové omezení - nikdy Vaše osobní údaje nezpracovávám k jinému účelu, než k jakému byly shromážděny
 • - Přesnost - zpracovávané OÚ musí být přesné a podle potřeby aktualizované. Informuji Vás o tom a zároveň Vás žádáme o nahlášení změn ve Vašich osobních údajích.
 • - Minimalizace údajů - nesbírám a nezpracovávám údaje, které nutně nepotřebuji.
 • - Omezení uložení – Vaše osobní údaje ukládám jen na dobu nutnou pro účel zpracování (s ohledem na právní předpisy, oprávněný zájem, lhůtu pro náhrad škody, atp.).
 • - Integrita a důvěrnost - přijala jsem technická a organizační opatření zajišťující ochranu před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním, ztrátou, zničením, poškozením osobních údajů. Řídím se zákony, nařízením GDPR, a etickým přístupem.
 • - Odpovědnost – dodržování všech uvedených zásad i materiálů, ze kterých takové dodržování u mě vychází, jsme schopná v případě potřeby doložit.
Kdo Vaše údaje sbírá

 • - Mgr., Bc. Kateřina Hlavsová, DiS, fyzická osoba podnikající v oboru Psychologické poradenství a diagnostika, IČ: 758 741 21, bytem Mandlova 18, 30100 Plzeň, e-mail: psychoterapie@achak.czz, tel. 608 215 375
 • - Tomáš Hlavsa, IČ: 67072160 se sídlem Slovanská 754/80, 32600 Plzeň, při pomoci se správou webu a při pomoci s anonymizovaným měřením návštěvnosti webu

Jaké údaje sbírám

 • - Měření návštěvnosti: IP adresu, identifikace prohlížeče, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte, vyhledávací dotazy
 • - Kontaktní formulář: jméno, telefon a e-mailovou adresu.
 • - Poptávka/objednávka: jméno, e-mail, fakturační adresu, případně název firmy, IČ a DIČ.
 • - Při poskytování mých služeb, všechny osobní údaje stanovené dotčenými zákony - dále viz Podmínky Zpracování osobních údajů při poskytování mých služeb (níže na této stránce).
Důvod a účel sběru údajů

 • - Kontaktní formulář: na základě budoucího plnění smlouvy, abych mohla zodpovědět Váš dotaz či reagovat na poptávku služeb.
 • - Poptávka/objednávka/plnění smlouvy: na základě plnění smlouvy a zákonné povinnosti, abych mohla správně vyřídit Vaší poptávku/objednávku a mohla řádně vystavit a archivovat daňové doklady.

Jak dlouho údaje uchovávám

 • - Kontaktní formulář: maximálně po dobu 1 roku.
 • - Poptávka: po dobu 1 roku.
 • - Objednávka: po dobu stanovenou zákonem.
 • - Splnění smlouvy: po dobu smlouvy a 15 let po ní.
 • - Účetní a daňové věci: dle zákona až 10 let
Jak je to s údaji z kontaktního formuláře na tomto webu

 • - Z mého pohledu pohledu slouží kontaktní formulář na tomto webu ke komunikaci s budoucími klienty. Tedy ohledně budoucího smluvního plnění. V takovém případě sbírám osobní údaje z právních titulů Plnění smlouvy, Budoucí plnění smlouvy a Oprávněný zájem. V takovém případě nemusím žádat o souhlas, ale mám povinnost Vás informovat o tom, že odesláním poskytnete osobní údaje ke zpracování.
 • Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kdo osobní údaje zpracovává a k čemu

Správcem Vašich osobních údajů je:

 • - Mgr., Bc. Kateřina Hlavsová, DiS, fyzická osoba podnikající v oboru Psychologické poradenství a diagnostika, IČ: 758 741 21, bytem Mandlova 18, 30100 Plzeň


Zpracovávám osobní údaje (jen údaje nezbytně nutné) k předsmluvnímu jednání, ke splnění smlouvy a ke splnění zákonných povinností daných právními předpisy (zejména předpisy z oblasti archivace, účetnictví a daní). Skartační lhůty pak pro jednotlivé agendy a tedy i pro zpracované osobní údaje v nich, určují právní normy. Tyto lhůty nejsou pro všechny agendy jednotné a jsou dlouhé až 10 let (více dále v textu).

Nezpracovávám data k marketingovým účelům apod. S výjimkou cookies souborů pro analytické sledování návštěvnosti a chování návštěvníků těchto webových stránek. Data zpracovávám anonymizovaně, a to prostřednictvím služeb Google Analytics.

Nemám v úmyslu předat žádné osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.


Soubory cookie

Při procházení webových stránek měřím například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.
Viz informace o souborech cookies na těchto stránkách »
Podmínky zpracování Osobních údajů

 • 1. Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnutí psychologické a jiné obdobné osobní pomoci a dále plnění daňových povinností k dotčeným úřadům a institucím.
 • 2. Ze sezení s klienty si za účelem další pomoci někdy pořizuji zápisky. Vždy jsou v anonymizované podobě a neobsahují žádné údaje na základě, kterých by Vás bylo možné identifikovat.
 • 3. Osobní údaje mých klientů jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, zápisy z průběhu terapeutického sezení odděleně od ostatních osobních údajů. Tyto osobní údaje mohu zpracovávat k uvedeným účelům bez poskytnutého souhlasu (Jde o tzv. Oprávněný zájem).
 • 4. Předmětem zpracování Osobních údajů mých klientů nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení GDPR.
 • 5. Jiné než uvedené Vaše osobní údaje nezpracovávám a žádné osobní údaje neposkytuji třetím osobám.
 • 6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování mých Služeb Vám a dále v obchodních věcech 15 let po skončení smlouvy a v daňových a účetních věcech dle povinností daných jednotlivými právnímu předpisy, (viz další bod).
 • 7. Lhůty pro povinné uchovování některých osobních údajů v daňových a účetních věcech jsou až 10 let. Čeho se týkají a jak dlouhé tyto lhůty jsou naleznete např. na portálu POHODA, pod tímto odkazem »

Jak zacházím s listinami a s programy obsahujícími Vaše osobní údaje

 • - Veškeré osobní údaje zpracovávám osobně a neumožním přístup ke zpracovávaným agendám jiným třetím osobám bez doloženého právního titulu.
 • - Dodržuji zásady etického přístupu a nenechávám Vaše osobní údaje nikde viditelně.
 • - V případech, které by souhlas klienta vyžadovaly, dávám konkrétním osobám k podpisu informovaný „Souhlas se zpracováváním osobních údajů“.

Na co máte právo - práva subjektů údajů (fyz. osob)

 • - Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
 • - Můžete požádat o opravu osobních údajů. Máte právo na vymazání svých osobních údajů a také na zapomenutí, tedy vymazání veškerých osobních údajů, jejich kopií a odkazů na tyto údaje.
  - Právo subjektu udělit a odvolat svůj souhlas neplatí pro údaje, které jsou zpracovávány a uchovávány na základě zákonem dané povinnosti, ke splnění smlouvy a 15 let po splnění smlouvy.
 • - Máte právo být o svých právech a o účelech zpracování dostatečně, přesně a srozumitelně informováni před uskutečněním souhlasu se zpracováním svých osobních údajů
 • - Můžete vznést námitku proti zpracování svých údajů
 • - Máte právo na omezené zpracování údajů
 • - Máte možnost nás požádat o přenesení vašich osobních údajů k jinému Správci
 • - Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s Nařízením na ochranu osobních údajů.

Kam se můžete obrátit

 • - Pokud si myslíte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte mě (Kateřinu Hlavsovou) e-mailem nebo na telefonu 608 215 375.
 • - Pokud nebudete s řešením Vaší stížnosti spokojeni,
  můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů ».Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25.05.2018. Poslední aktualizace 02.10.2020